Regulamin

Regulamin udzielania świadczeń stomatologicznych w naszym gabinecie

Gabinet Stomatologiczny Joanna Sadowska przy ul.Chłopickiego 40 05-080 Izabelin, jest Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Stomatologiczną działającą na podstawie Zezwolenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
Specjalizujemy się w leczeniu kanałowym pod mikroskopem, stomatologii estetycznej, ortodoncji, leczeniu zachowawczym, implantologii, chirurgii stomatologicznej, protetyce.
Celem działania Gabinetu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki.

Gabinet Stomatologiczny Joanna Sadowska nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

 

Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę

1. Przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne.

2. O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.

3. Lekarz udziela konsultacji jedynie bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

4. W przypadkach nagłych wyznaczamy wizytę w najbliższym możliwym terminie.

 

 

Pierwsza wizyta

Na pierwszą wizytę prosimy o przybycie z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji medycznej.
1. Pacjent jest proszony o okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie Kwestionariusza Stanu Zdrowia podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.

2. Podczas wizyty lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania.

 

 

Potwierdzanie wizyty

Dzień przed wyznaczonym terminem potwierdzamy wizytę drogą SMS’ową lub telefonicznie.

 

Odwoływanie wizyt

1. Umówioną wizytę należy odwołać najpóźniej z 1 dniowym wyprzedzeniem.

 

Opóźnienia

Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym czasem.
Niestety występują niezależne od nas sytuacje, które powodują przedłużanie się zabiegów.
Z tego względu prosimy Pacjentów o wyrozumiałość przy kilkunastominutowych opóźnieniach.

 

Lista rezerwowa

Pacjenci którym zależy na przyspieszeniu leczenia mogą zapisać się na listę Pacjentów oczekujących.
W sytuacji kiedy inny Pacjent zrezygnuje ze swojego terminu recepcjonistka w pierwszej kolejności telefonicznie powiadamia o dostępnym terminie Pacjentów z listy.

 

Gwarancja

Usługi stomatologiczne w Gabinecie Stomatologicznym Joanna Sadowska są wykonywane na najwyższym poziomie przez wykwalifikowanych pracowników. Warunkiem utrzymania gwarancji na wykonane usługi
jest uczęszczanie na badania kontrolne oraz stosowanie się do zalecanych przez stomatologa wskazań.

Na leczenie zachowawcze i protetyczne wykonane w naszym gabinecie udzielamy dwuletniej gwarancji.Natomiast zabieg wszczepienia implantu objęty jest dożywotnią gwarancją.

 

Aby utrzymać warunki dożywotniej gwarancji Pacjent jest zobowiązany do:

 

W przypadku niepowodzenia leczenia implantologicznego Gabinet występuje z wnioskiem do producenta o wymianę implantu na nowy w ramach gwarancji. Koszt ponownego wykonania nadbudowy protetycznej na implancie ponosi Pacjent.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent:
•przerwał zaplanowane leczenie;
•nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia;
•nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych;
•użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza;
•samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego;
•uszkodził protezę poza jamą ustną;
•ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez;
•uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień;
•cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami);
•pali tytoń lub przeszedł chemio- lub radioterapię choroby nowotworowej – w przypadku implantów i zabiegów regeneracyjnych kości.

Powikłania niepodlegające reklamacji:

Przed zaplanowaniem leczenia Pacjent musi być świadomy, że pomimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań, takich jak :
•ból leczonego zęba lub tkanek otaczających;
•szczękościsk;
•pęknięcie, złamanie zęba;
•bolesność tkanek miękkich, obrzęk, ropień, krwiak, przedłużone krwawienie (po zabiegach chirurgicznych);
•podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie;
•reakcja alergiczna na zastosowane leki;
•zaostrzenie współistniejących schorzeń;
•nadwrażliwość zębów po wybielaniu.

Wystąpienie powyższych powikłań może spowodować u Pacjenta między innymi:
•dyskomfort i stres spowodowany bólem;
•konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży;
•problemy z jedzeniem i mówieniem, problemy estetyczne;
•nieplanowane wcześniej leczenie kanałowe zęba;
•nie przewidzianą wcześniej ekstrakcję zęba.

 

Dokumentacja medyczna

1. Przygotowanie i odbiór dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego o jej udostępnienie.

 

2. Jeśli Pacjent nie będzie miał możliwości by osobiście zgłosić się po odbiór dokumentacji na podstawie pisemnego upoważnienia może wskazać do tego inną osobę. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko;

• numer pesel;

• numer dokumentu na podstawie którego można sprawdzić tożsamość osoby.

3. Dokumentacja medyczna jest przygotowywana niezwłocznie.

4. Dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości.

5. Każdy przedmiot na podstawie, którego można udokumentować przebieg procedury medycznej jest dokumentacją medyczną.

6. Dokumentacje medyczną można odebrać osobiście. Nie ma możliwości przesłania dokumentacji medycznej drogą e-mail lub pocztą.

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 

2. Zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) informuje się że administratorem dobrowolnie przekazanych danych
jest Gabinet Stomatologiczny Joanna Sadowska przy ul.Chłopickiego 40 05-080 Izabelin. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług medycznych oferowanych przez administratora danych.

3. Gabinet Stomatologiczny Joanna Sadowska jest pod stałym nadzorem audio-wizualnym, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.

4. Pacjent odpowiada materialnie za szkody wyrządzone na sprzęcie oraz meblach.

5. Gabinet Stomatologiczny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie kliniki.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy: – ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.),
– ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.).

Zadzwoń teraz